کنجد

کنجد - Sesame

كليات گياه شناسي كنجد گياهي است يكساله با ارتفاع حدود يك متر كه قسمت انتهايي ساقه آن پوشيده از كرك است. برگهاي آن بیضي، باريك و نوك تيز است. گلهاي...
0

Theme Settings