تصفیه نشده، روغن گیری در حضور مشتری، فروشگاه

معایب خوردن روغن های تصفیه نشده

این روزها در تعدادی از فروشگاه‌های سطح شهر دستگاه‌های روغن‌گیری نه‌چندان بزرگی دیده می‌شود که با آن، در مقابل دید مشتری روغن دانه‌هایی چون کنجد و سیاهدانه را می‌گیرند و...
1

Theme Settings